Site Ve Apartman Yönetiminin Tutması Gereken Defterler

Kat Mülkiyeti Kanununa göre 8 ve daha fazla özel yaşam alanına sahip olan apartman ve sitelerde yönetici seçilmesi zorunludur. apartman ve site yöneticilerinin yerine getirmekle yükümlü oldukları görevlerin yanı sıra tutmakla yükümlü oldukları defterler de bulunmaktadır.
Kooperatif dışında apartman ve site yönetimlerinin vergi kanunu ve vergi hukuku açısından defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu 32. ve 41. maddelerinde site ve apartman yöneticilerin tutmakla yükümlü oldukları defterler açıkça belirtilmiştir.

Kat malikleri kurul defteri

Noter tasdikli olmak zorunda olan kat malikleri kurul defteri veya diğer adıyla karar defterine yönetimle ilgili alınan her kararın detaylı yazılmasının yanı sıra alınan karara aykırı oy verenler bu kararı neden verdiğini de detaylı olarak işlemeleri gerekmektedir.

Gelir-gider defteri

Yöneticiler apartman ve site gelirlerini ve giderlerini, verilen makbuzları ve faturaları kayıt altına almak zorundadırlar. Gelir gider defteri açılış ve kapanışında notere onaylanması gerekmektedir. Gelir gider defterinin doğru bir şekilde tutulması, kayıtların düzenli olarak yapılması yönetimin denetlenmesinde kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda noter onaylı olması deftere kaydedilen her bilgiyi resmi bir yazı olarak resmileştirmektedir.

Denetim defteri

Kat Mülkiyeti Kanununun 41. maddesinde “Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaralan taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.” ibaresi yer almaktadır.
Apartman ve site yönetiminin tutmakla yükümlü olduğu defterlerin düzenli ve doğru tutulması oldukça önemlilik teşkil edilmektedir.