Apartman Yöneticisi Nasıl Seçilir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirtildiği üzere ana gayrimenkulde en az sekiz ve fazla bağımsız bölüm bulunması halinde apartman yöneticisi seçilmesi zorunlu kılınmıştır. Apartman yönetim görevi, kat malikleri tarafından bir kişiye verilebileceği gibi üç kişiden oluşan yönetim kuruluna da verilebilmektedir.

Yönetici veya yönetim kurulu üyeleri apartman sakinleri arasından seçilebileceği gibi dışarıdan da seçilebilmektedir. Ancak eğer apartman yönetim planında yöneticinin kat malikleri arasından seçilebileceği özellikle belirtilmişse kat malikleri dışından yönetici geçilemeyecektir. Apartman yönetim planında böyle bir madde yer almıyorsa yönetim firmalarına da yönetici görevi verilebilir.

Yönetici veya yönetim kurulu üyeleri, kat maliklerinin yılda en az bir defa yapmak zorunda oldukları toplantıda seçilmektedir. Söz konusu toplantıda yeni bir yönetici seçilebileceği gibi eski yöneticinin göreve devam etmesi de istenilebilir. Kat maliklerinin toplantıda bir sonuca varamamaları ve yönetici seçememeleri durumunda bir kat malikinin başvuru üzerine sulh hukuk mahkemesi tarafından apartmana yönetici atanmaktadır. Mahkemenin atadığı yönetici normal yönetici gibi hak ve yetkilere sahip olmakla birlikte aynı zamanda kat maliklerine karşı sorumludur da. Mahkemece atanan yönetici, atama üzerinden altı ay geçmeden kat malikleri tarafından oluşturulan kurulca değiştirilemez. Sadece haklı sebeplerin oluşması durumunda yöneticiyi atayan mahkeme yönetici değiştirmeye müsaade edebilir.

Apartman Yöneticisi atanırken her iki tarafında hak ve görevlerinin ve sorumluluklarının açıkça belirtildiği bir sözleşme yapılmalıdır. Bu sözleşmenin detayları 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilmiştir.