634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 35. Maddesi Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu genel yönetim işlerinin görülmesi başlığı altında 35. Madde kapsamında apartman yöneticisinin tüm görev ve sorumlulukları açıkça açıklanmıştır. Tüm yöneticilerin  görevleri yönetim planında belirtilir ve yönetim planında aksi hüküm bulunmuyorsa eğer kanun kapsamında kendisine verilen görevleri aynen yerine getirmek durumundadır.

Kanun kapsamında yöneticinin sorumlulukları ve görevleri aşağıdaki gibidir.

 1. Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi gerekir.
 2. Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak koruma, bakım için gerekli her türlü tedbirin alınması gerekir.
 3. Ana gayrimenkulün sigortaya alınması
 4. Ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle ilgili, her türlü koruma, onarım, bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için planlarda gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması
 5. Ana gayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması
 6. Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü
 7. Ana gayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması
 8. Ana gayrimenkulün koruması ve bakım için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması
 9. Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi
 10. Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına fakat ana gayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açılması
 11. Kat malikleri kurulunu toplantıya çağırması (Alıntı 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 35)

Yukarıdaki sorumlulukları ve görevleri yerine getirmeyen ve görevlerini kötüye kullanan yöneticiler hakkında uygulanabilecek hukuki işlemleri de buradan öğrenebilirsiniz.